Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
 Ha - Is
Ja - Ko
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herbs Un- Zo

 

 
   

 

Uncaria Hook and Vine, Gambir (Gou Teng)

 

 

 

   

 

Urine Sediment, Human (Ren Zhong Bai)

 

 

 

 
   

 

Vaccaria Seeds (Wang Bu Liu Xing)

 

 

 

   

 

Veratrium Root & Rhizome (Li Lu)

 

 

 

 
   

 

Verbena Herb (Ma Bian Cao)

 

 

 

   

 

Violet or Viola, whole plant (Zi Hua Di Ding)

 

 

 

   

 

Vitex Fruit (Man Jing Zi)

 

 

 

  Walnut Fruit (He Tou)
   

 

Water Buffalo Horn, ribboned (Shui Niu Jiao)

 

 

 

   

 

Wheat Grain - not quite ripe (Fu Xiao Mai)

 

 

 

   

 

White Peony Root, Sliced (Bai Shao Yao)

 

 

 

   

 

Whitmania, Hirudo, Leach (Shui Zhi)

 

 

 

   

 

Wintermelon Peel (Dong Gua Pi)

 

 

 

   

 

Wintermelon Seeds (Dong Gua Ren)

 

 

 

   

 

Wooly Grass Rhizome, Imperata (Bai Mao Gen)

 

 

 

   

 

Wormwood, Artemesia Apiacea "Sweet Annie" aerial part (Qing Hao)

 

 

 

   

 

Xanthium Seed, Cocklebur Seed (Cang Er Zi)

 

 

 

   

 

Yam, Chinese (Shan Yao)

 

 

 

   

 

Zedoaria or Curcuma Rhizome (E Zhu)

 

 

 

   

 

 Zostera Herb (Hai Dai)