Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herbs Ta - Ty

 

 
   

 

Talcum (Hua Shi)

 

 

   

 

Talcum, Powdered (Hua Shi Fen)

 

 

 
   

 

Tangerine (unripened) Peel (Qing Pi)

 

 

   

 

Tangerine Inner Peel, pericardium (Ju Luo)

 

 

 
   

 

Tangerine Peel, red part (Ju Hong Pi)

 

 

 

   

 

Tangerine Seeds (Ju He)

 

 

 

   

 

Teasel (Japanese) Root, Dipsacus (Xu Duan)

 

 

 

   

 

Terminalia (Myrobalan) Fruit (He Zi)

 

 

 

   

 

Torreya Seeds (Fei Zi)

 

 

 

   

 

Tremella (Wood Ear) Fungus (Bai Mu Er)

 

 

 

   

 

Tribulus (Caltrop) Fruit (Bai Ji Li or Ci Ji Li)

 

 

 

   

 

Trichosanthes Fruit (Gua Lou)

 

 

 

   

 

Trichosanthes Fruit Peel (Gua Lou Pi)

 

 

 

   

 

Trichosanthes Root (Tian Hua Fen)

 

 

 

   

 

Trichosanthes Seed (Gua Lou Ren)

 

 

 

   

 

Tripterygium Vine (Lei Gong Teng)

 

 

 

   

 

Tsaoko Fruit (Chinese) Cardamon (Cao Guo)

 

 

 

   

 

Tulip (Chinese) Bulb (Shan Ci Gu)

 

 

 

   

 

Tumeric Rhizome (Jiang Huang)

 

 

 

   

 

Tumeric Tuber, Curcuma Tuber (Yu Jin)

 

 

 

   

 

Turtle Shell - Dorsal, Chinese, Calcined (Bie Jia Duan)

 

 

 

 
   

 

Turtle Shell - Dorsal, Chinese, Untreated (Bie Jia)

 

 

 

 

 

Turtle Shell Gelatin (Gui Ban Jiao)

 

 

 

   

 

Turtle Shell Plastrum, Fresh Water-Ventral Part, Calcined (Gui Ban Duan)

 

 

   

 

Turtle Shell Plastrum, Fresh Water-Ventral Part, Untreated (Gui Ban)

 

 

   

 

 Typhonium Rhizome