Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
 Ha - Is
Ja - Ko
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Herbs Qu- Ru

 

 
   

 

Quince (Chinese) Fruit, Chaenomeles (Mu Gua)

 

 

   

 

Quisqualis Fruit, Rangoon Creeper Fruit (Shi Jun Zi)

 

 

   

 

Radish Seeds (Lai Fu Zi)

 

 

 

   

 

Raspberry, Chinese (Fu Pen Zi)

 

 

 

   

 

Realgar (Xiong Huang)

 

 

 

   

 

Red Peony Root (Chi Shao Yao)

 

 

 

   

 

Red Yeast Rice (Hong Qu)

 

 

 

   

 

Reed Rhizome (Lu Gen)

* 2 Styles of Cut*

 

 

 

   

 

Rehmannia Root, cooked in wine (Shou Di Huang or Shu Di Huang)

 

 

 

   

 

Rehmannia Root, Raw *True Unprepared* (Sheng Di Huang)

 

 

 

   

 

Reishi Mushroom, Antler (Ling Zhi Lu Jiao)

 

 

 

   

 

Reishi Mushroom (Large) Black (Ling Zhi Hei)

 

 

 

   

 

Reishi Mushroom (Large) Red (Ling Zhi Hong)

 

 

 

   

 

Rhodiola "Red Flower in the Sky" (Hong Jin Tian)

 

 

 

   

 

Rhubarb Rhizome (Da Huang)

 

 

 

   

 

Rice (Glutinous) Root and Rhizome (Nuo Dao Gen)

 

 

 

 
   

 

Rice Paper Pith (Tong Cao)

 

 

 

   

 

Rice Sprout (Gu Ya)

 

 

 

   

 

Ricinus Seeds (Bi Ma Zi)

 

 

 

 
   

 

Rose (Chinese), Young Flower (Mei Gui Hua)

 

 

 

   

 

Rush Pith, Juncus (Deng Xin Cao)