Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herbs Pa - Pi

 

 
   

 

Pagoda Tree Flower (Huai Hua Mi)

 

 

 

   

 

Pagoda Tree Fruit (Huai Jiao)

 

 

 

   

 

Pangolin Scales or Anteater Scales (Chuan Shan Jia)

 

 

 

   

 

Paris Rhizome (Zao Xiu)

 

 

 

 
   

 

Patchouli or Agastache Plant (Huo Xiang)

 

 

 

 
   

 

Patrinia - Thalaspi (Bai Jiang Cao)

 

 

 

   

 

Peach Kernel "Seed" (Tao Ren)

 

 

 

   

 

Peony Red - Root (Chi Shao Yao)

 

 

 

   

 

Peony Red - Root (Chi Shao Yao)

 

 

 

   

 

Peony (White) Root, Slices (Bai Shao Yao)

 

 

 

   

 

Peppercorn (Hu Jiao)

 

 

 

   

 

Perilla Seed (Zi Su Zi)

 

 

 

   

 

Perilla Leaf (Zi Su Ye)

 

 

   

 

Perilla Vine (Zi Su Geng)

 

 

 

   

 

Persimmon Calyx, Sepal (Shi Di)

 

 

 

   

 

Phaseolus Seed, Aduki Bean (Chi Xiao Dou)

 

 

 

   

 

Phellodendron Bark (Huang Bai)

 

 

 

 

 

 

Phellodendron Bark (Huang Bai)

*Different style of cut*

 

 

   

 

Photina Leaves (Shi Nan Teng)

 

 

 

 
   

 

Phragmites, Reed Rhizome (Lu Gen)

 

 

 

   

 

Phragmites,  Reed Rhizome (Lu Gen)

* Different style of cut*

 

 

   

 

Phytolacca Root, Substitute - Costi Speciosi (Guang Shang Lu or Bi Qiao Jiang)

 

 

 

   

 

Picrorhiza Rhizome (Hu Huang Lian)

 

 

 

   

 

Pine (Knotty) Wood (Song Jie)

 

 

 

 
   

 

Pine Wood Resin, Prepared (Song Xiang)

 

 

 

 
   

 

Pinellia (Prepared)-(Fa) Large, Brown - Southern (Ban Xia)

 

 

 

   

 

Pinellia (Prepared) w/ Ginger (Ban Xia Jiang)

 

 

 

   

 

Pinellia (Prepared) Gray Color, Prepared w/ Licorice (Ban Xia)

 

 

 

   

 

Pipe-Fish, Lit. "Sea Dragon" (Hai Long)

 

 

 

   

 

Piperis Fruit, Long Pepper Fruit (Bi Ba)