Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja -Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ma - My

 

 

 
   

 

Madder or Rubia Root (Qian Cao Gen)

 

 

 

   

 

Madder, Aromatic (Xiang Ru)

 

 

 

   

 

Magnetite - Calcined (Ci Shi)

 

 

 

   

 

Magnetite - Powdered (Ci Shi Fen)

 

 

 

   

 

Magnolia Cocos (Albizzia) Flower, (Used as Albizzia in Southern China) (He Huan Hua)

 

 

   

 

Magnolia Liliflora Flower (Xin Yi Hua)

 

 

 

   

 

Magnolia Officinalis Bark (Hou Po)

 

 

 

   

 

Magnolia Officinalis Flower (Hou Pu Hua)

 

 

 

   

 

Maitaki Mushroom, Grifola (Yun Zhi Mu)

 

 

 

   

 

Mantis Egg-Case (Sang Piao Xiao)

 

 

 

   

 

Margarita Pearl Shell - see Mother of Pearl below**

 

 

 

 
   

 

Massa Fermentata - Medicated leaven (Ban Xia Qu or Shen Qu)

 

 

 

 
   

 

Medicated Leaven - per box (Shen Qu)

 

 

 

   

 

Melia or Sichuan Pagoda Tree Fruit (Chuan Lian Zi)

 

 

 

   

 

 Melia Tree Root (Ku Lian Gen)

 

 

 

   

 

 Melia Tree Root  Bark (Ku Lian Pi)

 

 

 

   

 

Mica, Lapis (Meng Shi)

 

 

 

   

 

Mimosa Tree Bark, Albizzia (He Huan Pi)

*Different styles of cut*

 

 

   

 

Mimosa Tree Flowers, Albizzia Julibrissin - True (He Huan Hua)

 

 

 

   

 

Mimosa Tree Flowers, Albizzia Flowers Substitute (He Huan Hua)

*See Magnolia Cocos Above*

 

 

 
   

 

Mint, Field (Bo He)

 

 

 

   

 

Mirabilite, Glaubers's Salt - Purer form (Xuan Ming Fen)

 

 

 

   

 

Mirabilitum Poxiao - High Quality (Pi Xiao)

 

 

 

 
   

 

Morinda Root (Ba Ji Tian)

 

 

 

   

 

Mormordica Fruit (Luo Han Guo)

 

 

 

   

 

Mormordica Seeds (Mu Bei Zi)

 

 

 

 
   

 

Morning Glory Seeds (Qiu Niu Zi)

 

 

 

   

 

Mother-of-Pearl, Margarita Pearl Shell (Zhen Zhu Mu)

 

 

 

   

 

Motherwort, Chinese (Yi Mu Cao)

 

 

 

   

 

Moutan Root Bark,  Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)

 

 

 

   

 

Mugwort Leaf, Artemesia Argyi (Ai Ye)

 

 

 

   

 

Mulberry Fruit or Fruit Spike (Sang Shen Zi)

 

 

 

   

 

Mulberry (White) Leaf (Sang Ye)

 

 

 

   

 

Mulberry Mistletoe("parasite")Stems (Sang Ji Sheng)

 

 

 

   

 

Mulberry Mistletoe("parasite")Stems (Sang Ji Sheng)

 

 

 

   

 

Mulberry Root Bark

 

 

 

   

 

Mulberry Twig (Sang Zhi)

 

 

 

   

 

Mume Fruit, Lit. "Dark Plum" (Wu Mei)

 

 

 

   

 

Mung Bean (Lu Dou)

 

 

 

   

 

Mung Bean Husks (Lu Dou Yi)

 

 

 

 
   

 

Musk Mallow or (Abutilon) Seeds (Dong Kui Zi)

 

 

 

   

 

Mustard (Yellow) Seed (Huang Jie Zi)

 

 

 

   

 

Myrrh (Mo Yao)