Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja _Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs La - Ly

 

 

 
   

 

Lapis Micae or Lapis Chloriti (Meng Shi)

 

 

 

   

 

Leech, Whitmania , Hirudo (Shui Zhi)

 

 

 

   

 

Leechee Nut (Li Zhi He)

 

 

   

 

Leek (Chinese) Seeds (Jiu Cai Zi)

 

 

   

 

Leonurus Seed, Motherwort Seed (Chong Wei Zi)

 

 

   

 

Licorice Root (Chinese) - Large (Gan Cao)

 

 

 

   

 

Licorice Root (Chinese) - Medium (Gan Cao)

 

 

 

   

 

Licorice Root (Chinese) - Small (Gan Cao)

 

 

 

   

 

Licorice Root, Honey-Baked (Zhi Gan Cao)

 

 

 

   

 

Liquidamber Fruit, "Sweetgum Fruit" (Lu Lu Tong)

 

 

   

 

Ligusticum Sinensis or Lovage Root, Chinese (Gao Ben)

 

 

   

 

Ligusticum Wallichi or Lovage Root - Natural, unprocessed (Chuan Xiong Sheng)

 

 

   

 

Ligusticum Wallichi or Lovage Root - sugared (Chuan Xiong)

 

 

   

 

Lily Bulb (Bai He)

 

 

 

   

 

Lindera Root, Treated (Wu Yao)

 

 

   

 

Litharge, Galena (Mi Tuo Seng)

 

 

 
   

 

Lithospermum Root - Purple; Arnebia (Ruan Zi Cao Gen)

 

 

   

 

Lithospermum Root - Purple (Zi Cao Gen)

 

 

 

   

 

Lobelia, Chinese - whole plant -  Ban Bian Lian)

 

 

 

   

 

Longan Fruit Flesh, Chinese (Long Yan Rou)

 

 

   

 

Longan Fruit Flesh, Thailandese (Long Yan Rou)

 

 

   

 

Long Pepper Fruit, "Pippali" Piperis Fruit (Bi Ba)

 

 

   

 

Lophatherum Stem and Leaves (Dan Zhu Ye)

 

 

 

   

 

Loquat Leaf (Pi Pa Ye)

 

 

 

   

 

Lotus Flower Stamen (Lian Xu)

 

 

 

   

 

Lotus Leaf (He Ye)

 

 

   

 

Lotus Plumule (Lian Zi Xin)

 

 

 
   

 

Lotus Rhizome Node (Oue Jie

 

 

   

 

Lotus Rhizome Node, Charred (Oie Jie Tan)

 

 

 
   

 

Lotus Seeds( Lian Zi)

 

 

   

 

 Lovage Root (Ligusticum)

*** See Ligusticum above***

 

 
   

 

Luffa, Sponge (Si Gua Lou)

 

 

 

   

 

Lycium Fruit, Chinese Wolfberry - Gou Qi Zi)

 

 

   

 

Lycium Fruit, Chinese Wolfberry - Gou Qi Zi)

 

 

   

 

Lycium Root Bark, Wolfberry Cortex (Di Gu Pi)

 

 

   

 

Lycopodium - Common Clubmoss (Shen Jin Cao)

 

 

   

 

Lycopodium Clavatum Tuber (Jin Bu Huan)

 

 

 
   

 

Lycopus, Bugleweed (Ze Lan)

 

 

 

 

   

 

Lygodium Spores, Japanese Fern (Hai Jin Sha)

 

 

 

   

 

Lysimachia Substitute, Desmodium - Southern (Jin Qian Cao)