Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
 La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ha- Hy

 

 
   

 

Halloysite, Kaolin "Red Stone Resin"(Chi Shi Zhi)

 

 

   

 

Hawthorn Fruit, Chinese (Shan Zha)

 

 

   

 

Hawthorn Fruit, Chinese - Charred (Shan Zha Tan)

 

 

 
   

 

Hematite Powder - not treated (Dai Zhi Shi)

 

 

   

 

Hematite - treated (Dai Zhi Shi)

 

 

 
   

 

Hemp Seed, Cannabis Seeds (Huo Ma Ren)

 

 

   

 

Heydyotis, Oldenlandia (Bai Hua She She Cao)

 

 

   

 

Hibiscus Root Bark (Mu Jin Pi)

 

 

 
   

 

Hirudo, Whimania, Leech (Tu Bei Chong or Die Bei Chong)

 

 

 

   

 

Hogfennel Root, Peucedanum (Qian Hu)

 

 

   

 

Homalomena Rhizome (Qian Nian Jian)

 

 

   

 

Honeylocust (Chinese) Fruit, Gleditisia (Zao Jiao)

 

 

   

 

Honeylocust (Chinese) Spine, Gleditisia (Zao Jiao Ci)

 

 

   

 

Honeysuckle Flower (Jin Yin Hua)

 

 

   

 

Honeysuckle Stem (Ren Dong Teng or Jin Yin Teng)

 

 

   

 

Hornet Nest (Feng Fang or Lu Feng Fang)

 

 

   

 

Houtuynia, "Fishy Smelling Herb" (Yu Xing Cao)

 

 

   

 

Human Placenta ( Zi He Che)

 

 

 

   

 

Hyacinth Bean, Dolichos Bean (Bai Bian Dou)

 

 

   

 

Hydnocarpus Seeds, Chaulmoogra (Da Feng Zi)

 

 

   

Hypericum (Chinese) Leaf & Stem (Tian Qi Huang or Di Er Cao)

 

 

   

 

Illicis Root (Mao Dong Qing)

 

 

 

   

 

Illicium Bark (Jiu Bi Ying)

 

 

 

 
   

 

Illicium Fruit, Star Anise Seed (Da Hui Xiang)

 

 

   

 

Illicium Tea - Leaves (Ku Ding Cha)

 

 

 
   

 

 Impatience Seeds (Ji Xing Zi)

 

 

 

   

 

Imperata Wooly Grassy Rhizome (Bai Mao Gen)

 

 

 

 

Indigo (Isatis) Leaf processed, powdered (Qing Dai)

 

 

   

Indigo or Isatis Leaves (Da Qing Ye)

 

 

 

   

 

Inula Flower (Xuan Fu Hua)

 

 

 

   

Isatis Root, Woad Root - Substitute Baphicanthis (Ban Lan Gen)

 

 

   

 

Isatis Root, Woad Root (Ban Lan Gen)