Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
 Ha - Is
Ja - Ko
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herbs Fe- Fr

 

 
   

 

Fennel Fruit "Seed" (Xiao Hui Xiang)

 

 

 

   

 

Fenugreek Seeds (Hu Lu Ba)

 

 

 

   

 

Field Mint, Mentha Leaves (Bo He)

 

 

 

   

 

Finger Citron, Lit. "Buddha Hand" (Fo Shou)

 

 

 

   

 

Firmiana Seeds (Wu Tong Zi)

 

 

 

 
   

 

Flourite (Zi Shi Ying)

 

 

 

   

 

Flying Squirrel Feces (Wu Ling Zhi)

 

 

 

   

 

Forsythia Fruit (Lian Qiao)

 

 

 

   

 

Fossilized (Mineralized) Teeth "Dragon Teeth" (Long Chi)

 

 

 

   

 

Foxnut, Euryale Seeds (Qian Shi)

 

 

 

   

 

Frankincense (Ru Xiang)

 

 

 

   

 

Fraxinus Bark, Korean Ash Bark (Qin Pi)

 

 

 

   

 

Fritillaria Cirrhosa Bulb, Medium Grade - Sichuan (Chuan Bei Mu)

 

 

 

   

 

Fritillaria Cirrhosa Bulb, High Grade - Sichuan (Chuan Bei Mu)

 

 

 

   

 

Fritillaria Verticillata Bulb, Zhejiang (Zhe Bei Mu)