Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin

 

Herbs - English Botanical
Ab - Am
An - At
Ba - Bu
Ca - Ce
Ch - Cn
Co - Cy
Da - Dr
Ea - Ev
Fe -Fr
Ga - Gy
Ha - Is
Ja - Ku
La - Ly
Ma - My
Na - Oy
Pa - Pi
Pl - Po
Pr - Py
Qu - Ru
Sa - Se
Sh - Sw
Ta - Ty
Un - Zo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Herbs Co - Cy

 

 
   

 

Cocklebur, Xanthium Fruit (Cang Er Zi)

 

 

 

   

 

Cockleshell, Calcined (Wa Leng Zi)

 

 

 

 
   

 

Cockleshell, Untreated (Wa Leng Zi)

 

 

 

   

 

Cockroach Shell, Wingless (Tu Bei Chong or Di Bei Chong)

 

 

 

   

 

Codonopsis Root - High grade, Natural, Large (Dang Shen)

 

 

 

   

 

Coix Seeds, Job's Tears Seeds (Yi Yi Ren)

 

 

 

   

 

Coltsfoot Flower (Kuan Dong Hua)

 

 

 

   

 

Coptis-Goldthread Rhizome (Huang Lian)

 

 

 

   

 

Coral-bean (Erythina) Bark (Hai Tong Pi)

 

 

 

   

 

Cordyceps Fungus (Dong Chong Xia Cao)

 

 

   

 

 Corn Silk (Yu Mi Xu)

 

 

 

   

 

Cornus Fruit, Cornelian Cherry (Sha Zhu Yu or Shan Zhu Rou)

 

 

 

   

 

Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo)

 

 

 

   

 

Cremastra, Tulip Bulb (Shan Ci Gu)

 

 

 

   

 

Cremastra Tulip Bulb, adulterant

 

 

 

 
   

 

Croton Root

 

 

 

 
   

 

Croton Seed

 

 

 

 
   

 

Curculigo Rhizome (Xian Mao)

 

 

 

   

 

Curcuma Longa or Turmeric Tuber (Yu Jin)

 

 

 

   

 

Cuscuta Seeds, Dodder Seeds (Tu Su Zi)

 

 

 

   

 

Cutch (Black or Brown) Paste (Er Cha)

 

 

 

 
   

 

Cutch (Black or Brown) Powder (Er Cha Fen)

 

 

 

 
   

 

Cuttlefish Bone (Hai Piao Xiao)

 

 

 

   

 

Cyathula Root or Szechuan Ox Knee (Chuan Niu Xi)

 

 

 

   

 

Cynanchum Root (Bai Qian)

 

 

 

   

 

Cynachi Atratum - Substitute (Bai Wei)

 

 

 

   

 

Cynanchi Paniculali - Radix Cynanchi Paniculali (Xu Chang Qing)

 

 

 

   

 

Cynomorium, Fleshy Stem (Suo Yang)

 

 

 

   

 

Cyperus Rhizome "Nut-grass" (Xiang Fu)