Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ya - Yu

 

 

 

 
   

 

Ya Dan Zi (Brucea Fruit)

 

 

 

   

 

Yan Hu Suo (Corydalis Rhizome)

 

 

 

   

 

Yang Qi Shi (Actinolite)

 

 

 

   

 

Ye Jiao Teng (Polygonum Multiflorum Vine

 

 

 

   

 

Ye Ju Hua (Chrysanthemum Flower, Wild)

 

 

 

   

 

Yi Mu Cao (Motherwort, Chinese)
 

 

 

   

 

Yi Yi Ren (Coix Seed, Job's Tears Seeds)

 

 

 

   

 

Yi Zhi Ren (Cardamom Fruit, Black)

 

 

 

   

 

Yin Chai Hu (Stellaria Root)

 

 

 

   

 

Yin Chen Hao (Capillaris Leaves, Artemesia)

 

 

 

   

 

Yin Guo Ye / Bai Guo Ye (Ginkgo Biloba Leaf)

 

 

 

   

 

Yin Yang Huo (Epimedium Leaf)

 

 

 

   

 

Yu Jin (Turmeric Tuber)

 

 

 

   

 

Yu Li Ren (Cherry Bush Pit)

 

 

 

 
   

 

Yu Mi Xu (Corn Silk)

 

 

 

   

 

Yu Xing Cao Houtuynia "Fishy Smelling" Herb)

 

 

 

   

 

Yu Zhu (Polygonatum, Solomon's Seal Rhizome)

 

 

 

   

 

Yuan Hua (Genkwa Flower)

 

 

 

   

 

Yuan Zhi (Polygala Root)

 

 

 

   

 

Yun Zhi Mu (Maitake Mushroom, Grifola)