Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Wa - Wu

 

 

 

 
   

 

Wa Leng Zi, Duan (Cockleshell, Calcined

 

 

 
   

 

Wa Leng Zi, Sheng (Cockleshell, Untreated)

 

 

 

   

 

Wei Ling Xian (Clematis Root)

 

 

 

   

 

Wu Bei Zi (Gallnut "cocoon" of Chinese Sumac)

 

 

 

   

 

Wu Gong (Centipede)

 

 

 

   

 

Wu Jia Pi (Acanthopanax Gracillistyllus Root Bark)
 

 

 

   

 

Wu Ling Zhi (Flying Squirrel Feces)

 

 

 

   

 

Wu Mei (Mume Fruit, Dark Plum)

 

 

 

   

 

Wu Tong Zi (Firmiana Seeds)

 

 

 

 
   

 

Wu Wei Zi, Bei (Schisandra - Northern)

 

 

 

   

 

Wu Wei Zi, Nan (Schisandra - Southern)

 

 

 

 
   

 

Wu Yao (Lindera Root - Treated)

 

 

 

   

 

Wu Zhu Yu (Evodia Fruit)