Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Na - Pu

 

 

 

 
   

 

Nan Sha Shen (Adenophora Root; Glehnia Southern Sand Root)

 

 

 

   

 

Nan Xing Ren (Apricot Kernel, Southern)

 

 

 

   

 

Niu Bang Zi (Burdock Seed)

 

 

 

   

 

Nu Zhen Zi (Privet Fruit; Ligustrum Lucidum)

 

 

 

   

 

Nuo Dao Gen
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oie Jie (Lotus Node)

 

 

 

   

 

Oie Jie Tan (Lotus Node Charred)

 

 

 

 
   

 

Pang Da Hai (Sterculia Seed)

 

 

 

   

 

Pao Jiang (Ginger Root, Charred)

 

 

 

 
   

 

Pei Lan (Eupatorium Herb)

 

 

 

   

 

Peng Da Wan (Gota Kola Herb; Centella Asiatica)

 

 

 

   

 

Peng Sha (Borax)

 

 

 

   

 

Pi Pa Ye (Loquat Leaf)

 

 

 

   

 

Pi Xiao

 

 

 

 
   

 

Pu Gong Ying (Dandelion Whole Plant)

 

 

 

   

 

Pu Huang (Cattail Pollen)

 

 

 

   

 

Pu Huang Tan (Cattail Pollen Charred)