Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ma - Mu

 

 

 

 
   

 

Ma Bian Cao (Verbena Herb)

 

 

 

   

 

Ma Bo (Puffball Fruiting Body)

 

 

 

   

 

Ma Chi Xian (Purslane, Portulacca Herb)

 

 

 

   

 

Ma Dou Ling (Birthwort Fruit)

 

 

 

   

 

Ma Huang (Ephedra Stem)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Huang Gen (Ephedra Root)

 

 

 

   

 

Ma Qian Zi (Nux-Vomica Seeds)

 

 

 

   

 

Mai Men Dong (Ophiopogon Root)

 

 

 

   

 

Mai Ya, Chao

 

 

 

 
   

 

Mai Ya, Sheng (Barley Sprout, Untreated)

 

 

 

   

 

Man Jing Zi (Vitex  Fruit)

 

 

 

   

 

Mang Xiao (Glauber's Salt)

 

 

 

   

 

Mao Dong Qing (Illicis Root)

 

 

 

   

 

Mao Zhao Cao (Catsclaw, Buttercup Herb)

 

 

 

   

 

Mei Gui Hua (Rose, Chinese)

 

 

 

   

 

Meng Shi (Mica, Lapis)

 

 

 

   

 

Mi Meng Hua (Buddleia Flower Bud - True)

 

 

 

   

 

Mi Meng Hua (Buddleia Flower Bud, Substitute)

 

 

 

   

 

Mi Meng Hua (Buddleia Flower Bud Substitute and True comparison)

 

 

 

   

 

Mi Tuo Seng

 

 

 

 
   

 

Ming Dang Shen

 

 

 

 
   

 

Ming Fan (Alum)

 

 

 

   

 

Ming Fan Duan - "Ku Fan" (Alum, Prepared - for External Use)

 

 

 

   

 

Mo Yao (Myrrh)

 

 

 

   

 

Mu Bei Zi (Mormordica Seeds)

 

 

 

 
   

 

Mu Dan Pi (Moutan Root Bark)

 

 

 

   

 

Mu Gua (Quince Fruit, Chanoemeles)

 

 

 

   

 

Mu He Die

 

 

 

 
   

 

Mu Jin Pi (Hibiscus Root Bark)

 

 

 

 
   

 

Mu Li - Duan (Oyster Shell)

 

 

 

 
   

 

Mu Li - Fen (Oyster Shell Powder)

 

 

 

   

 

Mu Li - Sheng (Oyster Shell, Untreated)

 

 

 

   

 

Mu Tong (Akebia Vine)

 

 

 

   

 

Mu Xiang (Saussurrea or Auklandia Root)

 

 

 

   

 

Mu Zei (Shavegrass, Scouring Rush, Horsetail)