Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Ku - Li

 

 

 

 
   

 

Kai Men Dong

 

 

 
   

 

Ku Ding Cha

 

 

 

 
   

 

Ku Gua

 

 

 

   

 

Ku Lian Gen

 

 

 

   

 

Ku Lian Pi

 

 

 

   

 

Ku Shen (Sophora Flavescentis Root)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuan Dong Hua

 

 

 

   

 

Kun Bu

 

 

 

   

 

Lai Fu Zi

 

 

 

   

 

Lang Du

 

 

 

 
   

 

Lao He Cao

 

 

 

   

 

Lei Gong Teng

 

 

 

   

 

Lei Wan

 

 

 

   

 

Li Lu

 

 

 

 
   

 

Li Zhi He

 

 

 

   

 

Lian Qiao

 

 

 

   

 

Lian Xu

 

 

 

   

 

Lian Zi

 

 

 

   

 

Lian Zi Xin

 

 

 

 
   

 

Ling Xiao Hua

 

 

 

   

 

Ling Yang Jiao

 

 

 

   

 

Ling Zhi, Hei

 

 

 

   

 

Ling Zhi, Hong

 

 

 

   

 

Ling Zhi, Jiao

 

 

 

   

 

Liu Huang

 

 

 

   

 

Liu Ji Nu

 

 

 

 
   

 

Liu Jiao Shuang