Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Ba
Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Hu

 

 

 

 
   

 

Hu Huang Lian

 

 

 

   

 

Hu Jiao

 

 

 

   

 

Hu Lu Ba

 

 

 

   

 

Huo Ma Ren

 

 

 

   

 

Hu Po

 

 

 

   

 

Hu Po

 

 

 

   

 

Hu Zhang
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hua Jiao (Chuan Jiao)

 

 

   

 

Hua Rui Shi

 

 

 

 
   

 

Hua Shi

 

 

 

   

 

Huai Hua Mi

 

 

 

   

 

Huai Jiao

 

 

 

   

 

Huai Niu Xi

 

 

 

   

 

Huang Bai (Huang Bo)

 

 

 

   

 

Huang Bai (Huang Bo)

 

 

 

   

 

Huang Jing

 

 

 

   

 

Huang Jing

 

 

 

   

 

Huang Lian

 

 

 

   

 

Huang Qi

 

 

 

   

 

Huang Qi

 

 

 

   

 

Huang Qi

 

 

 

   

 

Huang Qi

 

 

 

   

 

Huang Qi

 

 

 

   

 

Huang Qin

 

 

 

   

 

Huang Qin

 

 

 

   

 

Huang Yao Zi

 

 

 

   

 

Huo Ma Ren

 

 

 

   

 

Huo Xiang