Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs E - Fu

 

 

 

 
   

 

E Bu Shi Cao

 

 

   

 

E Jiao

 

 

 

   

 

E Wei

 

 

 

 
   

 

E Zhu

 

 

 

   

 

Er Cha
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fan Xie Ye

 

 

   

 

Fang Feng

 

 

 

   

 

Fang Ji

 

 

 

   

 

Fang Ji

 

 

 

   

 

Fang Ji

 

 

 

   

 

Fang Ji

 

 

 

   

 

Fang Ji comparison

 

 

 

   

 

Fei Zi

 

 

 

   

 

Feng Fang

 

 

 

   

 

Fo Shou

 

 

 

   

 

Fu Hai Shi

 

 

 

   

 

Fu Ling Curled

 

 

 

   

 

Fu Ling Pieces

 

 

 

 
   

 

Fu Ling Sliced

 

 

 

   

 

Fu Ling Pi

 

 

 

   

 

Fu Long Gan

 

 

 

 
   

 

Fu Pen Zi

 

 

 

   

 

Fu Ping

 

 

 

   

 

Fu Ping, Adulterant

 

 

 

   

 

Fu Shen

 

 

 

   

 

Fu Xiao Mai

 

 

 

   

 

Fu Zi

 

 

 

   

 

Fu Zi

 

 

 

 

   

 

Fu Zi