Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs Da - Du

 

 

 

 
   

 

Da Feng Zi (Hydnocarpus Seeds, Chaulmoogra)

 

 

   

 

Da Fu Pi (Areca Fruit Peel, Betel Husk)

 

 

 

   

 

Da Huang (Rhubarb Root)

 

 

 

   

 

Da Hui Xiang (Fennel Fruit "Seed")

 

 

 

   

 

Da Ji (Cirsium Root, Japanese Thistle Root)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Qing Ye (Indigo or Isatis Leaves)

 

 

 

   

 

Da Suan (Garlic Bulb)

 

 

 

   

 

Da Xiao Ji (Cephalanoplos Root)

 

 

 

   

 

Da Shi Zhi (Hematite, Untreated)

 

 

 

   

 

Dan Dou Chi (Black Bean)

 

 

 

   

 

Dan Nan Xing (Bile-Prepared Jack in the Pulpit Rhizome)

 

 

 

   

 

Dan Shen (Red Salvia Root, Chinese)

 

 

 

   

 

Dan Zhu Ye (Lophatherum Leaves)

 

 

 

   

 

Dang Gui Pian - Palm sliced

 

 

 

 
   

 

Dang Gui Pian, Natural - Unsulfured (Angelica Sinensis Root, Sliced)

 

 

 

   

 

Dang Gui Pian, Natural - Unsulfured (Angelica Sinensis Root, Whole)

 

 

 

   

 

Dang Gui Tan - Charred

 

 

 

 
   

 

Dang Gui Tou, (Angelica Sinensis Root Head, Sliced)

 

 

 

   

 

Dang Gui Tou, (Angelica Sinensis Root Head, Whole)

 

 

 

   

 

Dang Gui Wei - (Angelica Sinensis Tails)

 

 

 

   

 

Dang Shen (Codonopsis Root, High- Grade)

 

 

 

   

 

Deng Xin Cao (Rush Pith)

 

 

 

   

 

Die Bei Chong or Tu Bei Chong (Cockroach Shell, Wingless)

 

 

 

   

 

Di Fu Zi (Kochia Fruit)

 

 

 

   

 

Di Gu Pi (Lycium Root Bark)

 

 

 

   

 

Di Long (Earthworm)

 

 

 

   

 

Di Yu (Sanguisorba Root)

 

 

 

 

   

 

Di Yu Tan (Sanguisorba Root Charred)

 

 

 

   

 

Ding Xiang (Clove Flower Bud)

 

 

 

   

 

Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)

 

 

 

   

 

Dong Gu, Xiang Gu (Shitake Mushroom)

 

 

 

   

 

Dong Gua Pi (Wintermelon Peel)

 

 

 

   

 

Dong Gua Ren (Wintermelon Seed)

 

 

 

   

 

Dong Kui Zi (Muskmallow or "Abutilon" Seeds)

 

 

 

   

 

Du Huo (Angelica Pubescent Root)

 

 

 

   

 

Du Zhong (Eucommia Bark)