Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs A - Bai

 

 

 

 
   

 

A Jiao (E Jiao) - Donkey Hide Gelatin

 

 

 

   

 

A Wei (Asafoetida)

 

 

 

 
   

 

Ai Ye (Artemesia Argyi)

 

 

 

   

 

Ba Dou

 

 

 

 
   

 

Ba Ji Tian

 

 

 

   

 

Ba Yue Zha

 

 

 

   

 

Bai Bu (Stemona Root)

 

 

 

   

 

Bai Dou Kou (Cardamom, White)

 

 

 

   

 

Bai Fu Zi (Aconite Coreanus Root)

 

 

 

   

 

Bai Fu Zi (Typhonium)

 

 

 

 
   

 

Bai Guo (Ginkgo Nut)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bai Gou Ye (Ginkgo Leaf)

 

 

 

   

 

Bai He (Lily bulb)

 

 

 

   

 

Bai Hua She She Cao (Heydiotis, Odenlandia Herb)

 

 

 

   

 

Bai Ji (Bletilla Rhizome)

 

 

 

   

 

Bai Ji Li or Ci Ji Li (Caltrop, Tribulus)

 

 

 

   

 

Bai Jiang Cao (Patrinia Viliosa Herb)

 

 

 

   

 

Bai Jiang Cao (Thalaspi Herb)

 

 

 

 
   

 

Bai Jie Zi, Huang Jie Zi (Yellow Mustard Seed)

 

 

 

   

 

Bai Lian

 

 

 

 
   

 

Bai Mao Gen (Imperata or Wooly Grass Rhizome)

 

 

 

   

 

Bai Mu Er (Tremella Fungus)

 

 

 

   

 

Bai Qian (Cynachum Root)

 

 

 

   

 

Bai Shao Yao (White Peony Root)

 

 

 

   

 

Bai Tou Weng - True (Pulsatilla Root)

 

 

 

   

 

Bai Tou Weng, Substitute - Zi Cao Rong

 

 

 

   

 

Bai Wei

 

 

 

 
   

 

Bai Wei, Substitute (Cynachi Atratum)

 

 

 

   

 

Bai Xian Pi (Dictamus Root Bark)

 

 

 

   

 

Bai Zhi (Angelica Dahurica Root)

 

 

 

   

 

Bai Zhu - Zhejiang (Atractylodes Root, White)

 

 

 

 

   

 

Bai Zi Ren (Biota Seed)