Chinese Herbal Treasures - "Bringing Herbal Treasures From Around The World"TM

 

 

 
Herbs - Chinese Pin Yin
 A - Bai
Ban - Bu
Ca - Ci
Da - Du
E - Fu
Ga - Gu
Ha - Ho
Hu
Ji -Ju
Ku - Li
Lo - Lu
Ma - Mu
Na - Pu
Qi - Ru
Sa - Sha
She - Shu
Si - Tu
Wa - Wu
Xi - Xu
Ya - Yu
Za - Zi
 

 

Herbs - English Botanical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbs A - Ba

 

 

 

 
   

 

A Jiao (E Jiao) - Donkey Hide Gelatin

 

 

   

 

A Wei (Asafoetida)

 

 

 

 
   

 

Ai Ye (Artemesia Argyi)

 

 

 

   

 

Ba Dou

 

 

 

 
   

 

Ba Ji Tian
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba Yue Zha